WA s’adura oorọ,

Share If You Love!

WA s’adura oorọ,
Kunlẹ k’a gbadura;
Adura ni ọpa Kristiani,
Lati b’Ọlọrun rin.
Lọsan, wolẹ labẹ,
Apat’ ayeraye;
 Itura ojiji Rẹ dun,
Nigba t’orun ba mu.
Jẹ ki gbogbo ile,
Wa gbadura l’alẹ;
Ki ile wa di t’Ọlọrun,
Ati ‘bode ọrun.
Nigba ti o d’ọganjọ,
Jẹ k’a wi l’ẹmi, pe,
Mo sun, sugbọn ọkan mi ji
Lati ba Ọ sọna.
         
AMIN


Share If You Love!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria