L’oju ale, ‘gbat ‘orun wo,

Share If You Love!

L’oju ale, ‘gbat ‘orun wo,
Won gbe abirun w’odo Re;
Onirum ni aisan won,
Sugbon won fayo lo ‘Ie won
Jesu a de I‘ojo ale yi,

A sunmo, t’awa t`arun wa,

Bi a ko tile le ri O,
Sugbon a mo p’O sunmo wa.
Olugbala, wo osi wa;
Omi ko san, mi banuje,
Omi ko ni ife si O,
Ife elomi si tutu.
Omi mo pe, l.sa.n l’aye
Beni won K0 faye sile,
Omi l’ore tfko se‘re,
Beni won ko ii O sore.
Ko s’okan ninu wa t’o pe,
Gbogbo WI’ il ni elese;
Awon t’o ii min O toto,
Mo ara Won ni alaipe.
Sugbon Jesu Olugbala
Eni bi awa n’lwo ‘se,
‘Wo ti ri ‘dnnwo bi awa
‘Wo si ti mo ailera wa.
Agbar’ owo Re wa sibe
Ore Re si li agbara
Gbo adurl ale wa yi,
Ni anu, wo gbogbo wa san.
       
Amin.

Share If You Love!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria