Kristi, Oluwa ji loni, Halleluya

Share If You Love!

Kristi, Oluwa ji loni, Halleluya
Eda at” Angeli  nwi Ha!
Gb”ayo at”isegun ga-Ha!
Korun at” aye gberin – Ha!
Ise ti idande tan; Ha!
O jija, o ti segun; Ha!
Wo, sisu orun koja-Ha!
Ko wo sinu eje mo-Ha!
Lasan n’Iso at’ami’Hal
Kris woo run apadi; hal
Lasan l’agbara iku –hal
Kristi si paradise-Hal
O tun wa, Oba ogo, Hal
“iku itani re da?” Hal
Lekan l’O  ku, k’o gba wa, Hal
“Boji, isegun re da,? Hal

AMIN 

Share If You Love!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria