All Posts

OKAN MI YIN OBA ORUN

OKAN MI YIN OBA ORUN  1. Okan mi yin Oba orunMu ore wa sodo re‘Wo ta wosan, t’a darijiTal’aba ha yin bi Re ?Yin Oluwa, yin OluwaYin Oba ainipekun 2. Yin fun anu t’o ti fi hanF’awon Baba ‘nu ponjuYin L Okan na ni titiO lora lati binuYin...

READ MORE

Ojo Nla L’ojo Ti Mo Yan

Ojo nla l’ ojo ti mo yan 1. Ojo nla l’ ojo ti mo yan Olugbala l’ Olorun mi; Oye ki okan mi ma yo, K’o si ro ihin na ka ‘le. Ojo nla l’ ojo na! Ti Jesu we ese mi nu O ko mi ki nma gbadura Ki nma sora ki nsi ma

READ MORE

A F’OPE F’OLORUN

A F’OPE F’OLORUN 1. A f’ope f’olorunL’okan ati l’ohun waEni s’ohun ‘yanuN’nu eni t’araye nyo‘gbat’a wa l’om’owoOn na l’o ntoju waO si nf’ebun ifeSe ‘toju wa sibe. 2. Oba Onib’oreMa fi w asile laelaeAyo ti ko l’opinOn ‘bukun y’o je ti waPa wa mo...

READ MORE
Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria